Dnes je Streda 21. augusta 2019


ŠTRUKTURÁLNE FONDY
PRO REGIO o.z.
Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Pre krásny a prosperujúci región,
plný kultúrnych a športových aktivít
Kontakt

PRO REGIO o.z.
Jazdecká 1/A
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 704
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: proregio@proregiopresov.sk

Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Hlavná 45
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 705
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: redea@nextra.sk

PRO REGIO je občianske združenie zapísané dňa 19. 9. 2002 na Ministerstve vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom VVS/1-900/90-3222. Občianske združenie bolo založené pod názvom Regionálna športová škola 4 SPORT, dňa 24. 11. 2005 bola na Ministerstve vnútra SR vzatá na vedomie zmena názvu občianskeho združenia na PRO REGIO a zmena cieľov činnosti združenia. Občianske združenie je založené za účelom vytvárania podmienok pre podporu ekonomického a sociálneho rozvoja spoločnosti. Združenie je subjektom neziskového charakteru. Je otvoreným subjektom.
Predmet činnosti PRO REGIO:
Združenie svojimi aktivitami podporuje rozvoj spoločnosti po stránke :
  • Regionálnej za účelom vyrovnávania regionálnych disparít
  • Hospodárskej za účelom pomoci hospodárskeho rastu spoločnosti a regiónov
  • Sociálnej za účelom pomoci rozvoja spoločnosti založenej na princípoch solidarity
  • Kultúrnej za účelom organizovania a podpory kultúrnych aktivít
  • Športovej za účelom organizovania a podpory športových aktivít
  • Spoločenskej za účelom organizovania a podpory spoločenských aktivít
Združenie svojimi aktivitami ďalej všestranne prispieva k rozvíjaniu integračného vedomia občanov na princípoch budovania spoločnej Európy. Aktívne prispieva k rozvoju regiónov, rozvoju malého a stredného podnikania, k rozvoju cestovného ruchu pri zachovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja. Združenie organizuje školenia, zhromažďuje a spracováva informácie pre relevantných partnerov o možnostiach využívania finančných nástrojov pomoci EÚ, vyvíja sprostredkovateľskú, vydavateľskú, propagačnú a reklamnú činnosť.
Združenie vyvíja činnosť zameranú na medzinárodnú spoluprácu vo všetkých oblastiach.
Skúsenosti
PRO REGIO sa od svojho vzniku ako spoluorganizátor zúčastňuje na príprave a realizácii veľkých medzinárodných športových podujatí. Od roku 2002 spolu so spoločnosťou 4 SPORT s.r.o. a v súlade so zameraním činnosti občianske združenie zrealizovalo viacero významných medzinárodných športových podujatí v oblasti Európskeho mládežníckeho futbalu a hádzanej:
Činnosť PRO REGIO v rámci prípravy a implementácie projektov EÚ :
Zrealizované projekty :
r. 2006
Názov projektu : „Slovensko-poľský turnaj priateľstva“
Program : INTERREG III A PL-SR
Priorita : Socio-ekonomický rozvoj
Obdobie : 1. 7. 2006 – 31. 12. 2006
Celkové oprávnené náklady : 687.820,- Sk ( 100.059,75 € )
r. 2006 - 2007
Názov projektu : „Projekt rekonštrukcie a dostavby Športovej haly“
Program : HUSKUA
Priorita : Cezhraničná sociálna a hospodárska spolupráca
Obdobie : 15. 11. 2006 – 31. 5. 2007
Celkové oprávnené náklady : 3.014.400,- Sk ( 22.831,44 € )
Podané a schválené projekty :
r. 2008
Názov projektu : „Zvyšovanie absorpčnej schopnosti regiónu formou dovzdelávania zamestnancov mimovládních organizácií a zamestnancov verejnej správy“
Program : Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Priorita : Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
Obdobie : 1. 11. 2008 – 30. 4. 2010
Celkové oprávnené náklady : 5.550.048,- Sk ( 184.227,84 € )


PROREGIO
Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2017 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Centrum regionálneho rozvoja
Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2017 dotáciou 2.052 Eur.

 
PRO REGIO o.z., Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: 00 421 51 7720704, fax: 00 421 51 7720706
Občianske združenie zapísané dňa 19. 9. 2002 na Ministerstve vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom VVS/1-900/90-3222
e-mail : proregio@proregiopresov.sk
Development, Design & Programming: myconnweb.sk • Source code © 2008 myconnweb.sk All Rights Reserved.